صوت خطبه های نماز جمعه ۵ تیرماه ۱۳۹۴

صوت خطبه اول

صوت خطبه دوم