کارگروه پیگیری مصوبات ستاد نماز جمعه بخش چندار در محل ستاد تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه بخش چندار و شهر کوهسار ، کارگروه پیگیری مصوبات ستاد نماز جمعه بخش چندار در محل ستاد تشکیل جلسه داد.

این کارگروه جهت پیگیری مصوبات ستاد برگزاری نماز جمعه و ارزیابی عملکرد این ستاد در سال ۹۴ تشکیل شد.

جلسه کارگروه پیگیری مصوبات سال ۹۴ ستاد نماز جمعه