جلسه ماهانه ستاد خواهران با مسئول ستاد نماز جمعه بخش چندار برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه ، جلسه ماهانه ستاد خواهران با مسئول ستاد نماز جمعه بخش چندار برگزار شد.