مردم مومن و روزه دار بخش چندار و شهر کوهسار با حضور در راهپیمایی روز قدس حماسه آفریدند.

با تشکر از آقای کورانی عکاس محترم