🌳 بهشت زیرپای مادران است

💞 رهبرانقلاب: همه تحت تأثیر مادران هستند.آن که بهشتی میشود،پایه‌ی بهشتی شدنش از مادر است؛ که «الجنه تحت اقدام الأمهات» ٨۴/۵/۵

#روز_مادر