#گوهر_سخن

 

منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمۀ جمعه انجام میگیرد، خلاصه، این مسائل به عهدۀ علما و خصوصاً …
آقایان باید با سفارش به مردم و نسلهای آینده به این مسئله اهمیت بدهند که نماز جمعه در رأس همۀ امور است، و منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمۀ جمعه انجام میگیرد، خلاصه، این مسائل به عهدۀ علما و خصوصاً ائمۀ جمعه است، که همه دست در دست یکدیگر بدهند تا انقلاب محفوظ بماند.