طبق قول امام جمعه محترم شهر کوهسار در آخرین خطبه های سال گذشته مبنی بر معرفی کسبه ی با انصاف

این هفته اولین کاسب با انصاف و با خدا شهر کوهسار معرفی گردید.

قدردانی امام جمعه محترم کوهسار از کاسب منصف این هفته (تعاونی کوهپایه شهر کوهسار)۱۳۹۸/۱/۲۳