تصاویر خروش انقلابی مردم شهر کوهسار و روستاهای بخش چندار علیه رژیم اشغالگر قدس