بزرگتری رویداد قرآنی استان البرز با عنوان مسابقات قرآنی مشکات برگزار می شود.