اسامی نفرات برتر به ترتیب رتبه مسابقات قرآنی مشکات

جهت مشاهده رتبه ها روی لینک کلیک نمایید

رشته حفظ ۵ جزء زیر ۱۶ سال آقایان

رشته حفظ ۱۰ جزء زیر ۱۶ سال آقایان

رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۶ سال آقایان

رشته حفظ کل زیر ۱۶ سال آقایان

رشته ترتیل خوانی زیر ۱۶ سال آقایان


رشته حفظ ۱۰ جزء بالای ۱۶ سال آقایان

رشته حفظ ۲۰ جزء بالای  ۱۶ سال آقایان

رشته حفظ کل بالای ۱۶ سال آقایان

رشته ترتیل خوانی بالای ۱۶ سال آقایان

فینال رشته ترتیل خوانی بالای ۱۶ سال آقایان


رشته حفظ ۵ جزء زیر ۱۶ سال بانوان

رشته حفظ ۱۰ جزء زیر ۱۶ سال بانوان

رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۶ سال بانوان

رشته حفظ کل زیر ۱۶ سال بانوان

رشته ترتیل خوانی زیر ۱۶ سال بانوان


رشته حفظ ۱۰ جزء بالای ۱۶ سال بانوان

رشته حفظ ۲۰ جزء بالای  ۱۶ سال بانوان

رشته حفظ کل بالای ۱۶ سال بانوان

رشته ترتیل خوانی بالای ۱۶ سال بانوان