امام خمینی(ره)منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت

#گوهر_سخن   منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمۀ جمعه انجام میگیرد، خلاصه، این مسائل به عهدۀ علما و خصوصاً ... آقایان باید با سفارش به مردم و...

ادامه مطلب ...